بررسی تاثیر هگزاکونازول در رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه ذرتدانه ای رقم KSC704

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین،تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات فنآوری‌های نوین تولید غذای سالم، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، تهران، ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین،تهران، ایران

چکیده

به­منظوربررسیاثرمحلول­پاشیهگزاکونازولبر عملکرد و خصوصیات بیو­شیمیایی ذرتدانه­ای رقمKSC704درشرایطقطع آبیاری،آزمایشیبه­صورتکرت­های خرد شده درقالبطرحپایهبلوک­های کامل تصادفی درسهتکراراجراگردید.تیمار­های اصلی آزمایش عبارتـند از: = S0آبیـاری معمـول = S1 قطع آبیـاری در مرحله ساقـه دهی S2= قطـع آبیـاری در مرحـله گلـدهی =S3 قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه و تیمارهای فرعی تحقیق شامل: = M0 شاهد (عدم کاربرد) = M1 25 میلی­گرم در لیتر M2= 50 میلی­گرم در لیتر بود.نتایجحاصلنشاندادقطع آبیاری موجب کاهش عملکرد دانه گردید اما محلول­پاشی هگزاکلونازول باعث افزایش صفت ذیل شد. همچنین محلول­پاشی 25 و 50 میلی­گرم در لیتر هگزاکلونازول باعث افزایش معنی­دار آنتی اکسیدانت­های سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و پراکسیداز شد و میزان بیومارکر تخریب مالون دی آلدئید، دیتیروزینودیهیدروکسیگوآنوزین را کاهش داد و از طریق تغییرات هورمونی موجب افزایش تحمل خشکی در ذرت گردید.
 
 
 

کلیدواژه‌ها