بررسی اثر محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی بر صفات زراعی و فیزیولوژیک جو (Hordeumvulgare L.) در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین،تهران، ایران

2 - گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین،تهران، ایران.

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین،تهران، ایران.

چکیده

به منظور بررسی تأثیر محلول­پاشی عصاره جلبک دریایی بر صفات زراعی و فیزیولوژیک جو تحت تنش شوری، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در دانشکدهکشاورزیدانشگاهآزاداسلامیواحدورامین-پیشوا در سال 96-1395 اجرا گردید. تیمار­ها شامل تنش شوری در سه سطح صفر (شاهد)، 75 و 150 میلی­مولار و محلول­پاشی عصاره جلبک دریایی در چهار سطح صفر (شاهد)، 5/0، یک و دو در هزار بود. نتایج نشان داد که تنش شوری باعث کاهش وزن هزار دانه، عملکرد تک بوته، محتوای نسبی آب برگ و افزایش درصد پروتئین دانه، کاتالاز و پرولین شد. محلول­پاشی عصاره جلبک دریایی توانست موجب افزایش وزن هزار دانه، عملکرد تک بوته، محتوای نسبی آب برگ و پرولین گردد. در شرایط مطلوب حداکثر عملکرد تک­بوته به مقدار 71/9 گرم در تیمار یک در هزار عصاره جلبک دریایی مشاهده شد، همچنین در شرایط شوری 75 میلی­مولار بیش­ترین عملکرد تک بوته مربوط به تیمار­های یک و دو در هزار عصاره جلبک دریایی (به­ترتیب 49/8 و 9/8 گرم) بود. در تیمار شوری 150 میلی­مولار نیز بین سطوح 5/0، یک و دو در هزار عصاره جلبک دریایی تفاوت معنی­داری از نظر آماری مشاهده نگردید. نتایج کلی این آزمایش نشان داد که محلول­پاشی عصاره جلبک دریایی با بهبود ویژگی­های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه جو، باعث بهـــبود تحمل گیاه به شوری و کاهش اثر منفی تنش شوری و عملکرد دانه جو می­شود.

کلیدواژه‌ها