اثر عصاره جلبک قهوه ای ( (Sargassumboveanumبر خصوصیات خاک و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی (Menthapiperita L.).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت،دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران، ایران.

2 .پژوهشگر کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا. ورامین- تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش به­منظور بررسی اثر غلظت­های مختلف عصاره جلبک قهوه ای Sargassum بر رشد و برخی خصوصیاتفیزیولوژیک نعناع فلفلی (Menthapiperita L.)درسال 1394درشرایط گلخانه­ایبا استفاده ازفاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عامل‌ اصلی استفاده از غلظت‌­های مختلف عصاره جلبک سارگاسوم در تیمار­های شاهد،10، 20 ، 30 و40 درصد و عامل‌ فرعی زمان­‌های مختلف محلول­پاشی:پنج روز یک­بار و 10 روز یک­بار در نظر گرفته شد. نتایج نشان دادند کهغلظت کلروفیل a در نعناع فلفلی با کاهش فاصله زمان محلول­‌پاشی افزایش یافت و در غلظت­های مختلف عصاره جلبکی در تیمار­های 30 و40 درصد بر صفات مورد تحقیقمعنی­دار نبود.اثر غلظت­های مختلف عصاره جلبک سارگاسوم روی عناصر معدنی گیاه از جمله نیتروژن در غلظت 20درصدتیمار 10 روزهمثبت بود.بنابراین می­توان به­منظور افزایـش پروتئین و اسانس گیاه نعناع فلفلی از غلظت­های عصاره سارگاسوم ایـــن تحقیق استفاده کرد. در کل می­توان نتیجه گرفت که استفاده از عصاره جلبک در تولید نعناع فلفلی به­دلیل کاهش میزان رشد و عدم تاثیر مثبت بر اسانس گیاه، مناسب تشخیص داده نشد و از غلظت­های20 درصد بهبالا به­عنوان علفکش می­توان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها