بررسی اثر روش و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سیب زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم آب و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، تهران، ‌ایران.

2 گروه علوم آب و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، تهران، ‌ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثرات روش و میزان آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره­‌وری آب سیب‌زمینی رقم ساتینا، آزمایشی مزرعه‌ای به­صورت کرت­های خرد شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان دماوند انجام شد. تیمار­ها شامل آبیاری فارو (F)، آبیاری قطره‌ای (D)، آبیاری نواری یک ردیفه (T1)، آبیاری نواری دو‌‌ردیفه (T2) و رژیم­‌های آبیاری معادل 30، 50 و 70 درصد میزان آب مورد نیاز گیاه انتخاب شدند. تحلیل­های آماری نشان داد که بیش­‌ترین عملکرد با تیمار آبیاری نواری دو‌­ردیفه (T2) با رژیم آبیاری 70 درصد (میانگین 22070کیلو­گرم در هکتار) و کم­ترین مقدار عملکرد با تیمار­های آبیاری نواری یک‌‌ردیفه و فارو با رژیم آبیاری 30 درصد به­ترتیب 16200 ،16410 کیلو­گرم در هکتار به­دست آمد. بیش­ترین بهره‌وری با تیمار آبیاری نواری دو‌‌ردیفه (T2) با رژیم آبیاری 30 درصد معادل 8/9 کیلو­گرم در متر‌­مکعب و کمترین بهره‌­وری با تیمار آبیاری فارو (F) با رژیم آبیاری 70 درصد معادل دوکیلو­گرم در متر مکعب به­دست‌‌ آمد. نتایج نشان داد روش آبیاری نواری دو‌ ردیفه با رژیم آبیاری 70 درصد برای کشت سیب‌زمینی توصیه می­گردد.
 

کلیدواژه‌ها