کاربرد بیو‌چار و سوپر‌جاذب بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) در منطقه ورامین.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، تهران– ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، تهران– ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

 به­منظور بررسی کاربرد بیو­چار و سوپر­جاذب بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه ذرت علوفه­ای (Zea mays L)در منطقه ورامین در مزرعه اجرا شد. آزمایش به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل اول سوپر­جاذب در غلظت­های صفرو  100 درصد( به­ترتیب S0، S1)، عامل دوم، زغال مصرف بیو­چار با نسبت صفر، پنجو 10 تن در هکـتار (به­ترتیب B0، B1وB2) به­عنوان تیمـار در نظر گرفتـه شد. دور آبیاری شـاملهـفت، 10 و 13 روز و 10 و 13 (به­ترتیبD0، D1وD2)به­عنوان کرت اصلی اجرا شد. عامل سوپر­جاذب تاثیر معنی­داری بر صفات درصد نقصان اشباع داشت. عامل بیو­چار تاثیر معنی­داری بر صفات وزن تر برگ و وزن خشک برگ، کلروفیل کل، محتوای آب نسبی، درصد نقصان اشباع داشت. عامل اثرات دو­گانه آبیاری و سوپر­جاذب تاثیر معنی­داری بر صفات وزن تر برگ، وزن خشک برگ، وزن تر کل وزن خشک کل، کلروفیلa،کلروفیلb،کلروفیلکل، درصد نقصان اشباع داشت. عامل اثرات دو­گانه آبیاری و بیو­چار تاثیر معنی­داری بر صفات ارتفاع بوته، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، وزن تر کل وزن خشک کل، شاخص سطح برگ، کلروفیلa، کلروفیلb، کلروفیلکل، درصد نقصان اشباع داشت. عامل اثرات دو­گانه سوپر­جاذب و بیوچار تاثیرمعنی­داری بر صفات وزن تر برگ، وزن خشک برگ، وزن تر کل، وزن خشک کل، کلروفیلa، کلروفیلb، درصد نقصان اشباع داشت. عامل اثرات سه­گانه آبیاری، سوپر­جاذب و بیو­چار تاثیر معنی­داری بر صفات ارتفاع بوته، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، وزن ترکل و وزن خشک کل، شاخص سطح برگ، کلروفیلa، کلروفیل کل، محتوای آب نسبی و درصد نقصان اشباع داشت. 

کلیدواژه‌ها