تاثیر کود‌های آلی و شیمیایی بر عملکردکمی وکیفی روغن در گیاه دارویی – روغنی کاملینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اصلاح وفیزیولوژی گیاهان دارویی دانشگاه جهاد دانشگاهی کرمانشاه، کرمانشاه- ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه،کرمانشاه- ایران.

3 گروه اصلاح نباتات، شرکت دانش بنیان بیستون شفا.

چکیده

مصرف کود­های آلی اهمیت زیادی در کشاورزی پایدار دارد. این آزمایش به­منظور ارزیابی پاسخ گیاه کاملینا به کود­های آلی شامل کود گوسفندی، کود گاوی و مقایسه آنها با مصرف کود شیمیایی و تاثیر آنها بر عملکرد کمی و کیفی روغن کاملینا انجام شد. برای این منظور یک طرح کاملاً تصادفی در پاییز 1395 در شهرستان ماهی­دشت استان کرمانشاه واقع در مزرعه پژوهشی دانشگاه رازی در روستای ذالکه اجرا گردید. این آزمایش با چهار تیمار کودی شامل: شاهد (بدون کود)، کود شیمیایی کامل (150 کیلو­گرم در هکتار)، کود گوسفندی و کود گاوی (هر کدام 50 تن در هکتار) در پنج تکرار انجام شد. نتایج تجزیه داده‌ها نشان داد که تیمار­های کودی مورد استفاده،اختلاف معنی­‎داریبر اسیدهای چرب گذاشت. بیش­ترین اثر مربوط به تیمار کود گاوی بر روی اسید پالمتیک، اولئیک، لینولئیکو آراشیدیک اسید بود که به­ترتیب نسبت به شاهد 8/1، 8، 81/0 و 6/6 درصد افزایش نشان داد. کم­ترین تاثیر مربوط به استئاریک اسید در تیمار کود گاوی به میزان 57/4 درصد نسبت به شاهد مشاهده شد. همچنین تیمار کود گاوی نسبت به شاهد93/12درصد میزان اروسیک اسید را کاهش داد که یک نتیجه کاربردی با اهمیت در تغذیه می­‌باشد.

کلیدواژه‌ها