ارزیابی گیاه‌پالایی گلرنگ علوفه‌ای تحت شرایط آلودگی فلز سنگین کادمیوم با استفاده از برگ‌پاشی محرک رشد دالجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اکرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، ورامین – تهران، ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین – تهران، ایران

چکیده

به­منظور بررسی گیاه­پالایی گلرنگ علوفه­ای تحت شرایط آلودگی فلز سنگین کادمیوم با استفاده از برگ­پاشی محرک رشد دالجین، به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکراردر دانشکدهکشاورزیدانشگاهآزاداسلامیواحدورامین-پیشوا اجرا گردید. تیمار­های اعمال شده شامل کادمیوم در سطوح صفر (شاهد)، 50 و 100 میلی­گرم در کیلو­گرم خاک و برگ­پاشی دالجین در سطوح صفر (شاهد)، یک و دو در هزار بود. بر­اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر اصلی کادمیوم در سطح احتمال یک درصد بر صفات اندازه­گیری شده تأثیر معنی­دار داشت، همچنین اثر اصلی دالجین بر طول اندام هوایی، طول ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، محتوای نسبی آب برگ، مالون دی آلدئید، پرولین و کادمیوم اندام هوایی در سطح احتمال یک درصد و بر کادمیوم ریشه در سطح احتمال پنج درصد معنی­دار بود، ولی تأثیر معنی­داری بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز نداشت. اثرات متقابل کادمیوم با دالجین بر مالون دی آلدئید، پرولین و کادمیوم اندام هوایی در سطح احتمال یک درصد و بر طول اندام هوایی، طول ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه در سطح احتمال پنج درصد معنی­دار بود. نتایج نشان داد که کادمیوم باعث کاهش طول اندام هوایی (28/31 درصد)، طول ریشه (35/41 درصد)، وزن خشک اندام هوایی (69/44 درصد)، وزن خشک اندام هوایی ریشه (11/58 درصد)، محتوای نسبی آب برگ (74/39 درصد) و فعالیت آنزیم کاتالاز (73/10 درصد) و افزایش پرولین (38/164 درصد)، مالون دی آلدئید (1/88 درصد) و غلظت کادمیوم اندام هوایی و ریشه شد. بیشترین تأثیر کادمیوم در تیمار 100 میلی­گرم در کیلوگرم خاک به دست آمد. همچنین مشاهده شد که کاربرد دالجین توانست موجب افزایش طول اندام هوایی، طول ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، محتوای نسبی آب برگ و غلظت کادمیوم اندام هوایی و ریشه و کاهش پرولین و مالون دی آلدئید شود، به طور کلی بیش­ترین تأثیر مثبت در کاربرد یک در هزار دالجین حاصل گردید. می­توان از نتایج به دست آمده به اثرات مثبت دالجین به خصوص در شرایط حضور کادمیوم و کاهش اثرات منفی ناشی از آن تنش در گیاه پالایی گلرنگ علوفه­ای پی برد. بنابراین کاربرد یک در هزار دالجین برای افزایش گیاه­پالایی تنش فلز سنگین کادمیوم توسط گلرنگ علوفه­ای پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها