بررسی کارآیی ماده افزودنی کوداساید همراه با علف‌کش‌های تاپیک و گرانستار بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد گندم رقم پارسی(Triticumaestivum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور بخش تحقیقات علف‌های هرز

چکیده

به منظور تاثیر علف­ش­های کلودینافوپپروپارژیل(تاپیک) و تری بنورون متیل(گرانسـتار) با ماده افـزودنی کوداساید بر کنترل علف­های­هرز گندم آزمایشی در سال 1393-1392 در مزرعه تحقیقاتی گیاه پزشکی کشور در کرج در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 13 تیمار و 4 تکرار انجام شد.فاکتورهای آزمایش شامل علفکش تری­بنورون­متیل در سه دوز(14، 17 و 20گرم در هکتار بدون ماده افزودنی)،علفکش تری­بنورون­متیل در سه دوز(14، 17 و 20 گرم در هکتار+بیست و پنج صدم درصدحجم به حجم کوداساید) وعلفکش کلودینافوپ­پروپارژیل در سه دوز(6/0،8/0،1 لیتر در هکتار بدون ماده افزودنی)، کلودینافوپ­پروپارژیل در سه دوز(6/0،8/0،1 لیتر در هکتار +بیست و پنج صدم درصد حجم به حجم کوداساید)درزمانپنجه­زنی و شاهد با وجین(حذف علف­های هرز) در مزرعه گندم بودند.نتایج تحقیق نشان داد برترین تیمار تریبنورون متیل به مقدار 17 گرم ماده تجــاری در هکتار + کداساید به مقدار 25/0 درصد به منظور کنترل علف­های هرز پهن برگ غالب مناسب بودو بیشترین تاثیر را در کنترل علف های هرز داشت.
 

کلیدواژه‌ها