بررسی اثر غلظت‌های و زمان مختلف محلول پاشی عصاره جلبک قهوه‌ای ((Sargassum boveanum بر خصوصیات مرفولوژیکی و میزان غلظت عناصر ریز‌مغذی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده

این پژوهش به­منظور بررسی اثر غلظت­های مختلف و زمان محلول پاشی عصاره جلبک Sargassum بر وزن اندام هوایی و ریشه و میزان جذب عناص ریز­مغذی در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)، در شرایط گلخانه با استفاده از فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1394 اجرا شد. تیمار­ها عبارتند از:‌ استفاده از غلظت­‌های مختلف عصاره جلبک سارگاسوم در تیمار­های شاهد،10، 20 ، 30 و40 درصد و زمان­‌های مختلف محلول پاشی به­صورت پنج روز یک­بار و 10 روز یک­بار بود. نتایج نشان دادند که غلظت­های عصاره سارگاسوم مورد استفاده در این پژوهش بر ویژگی­های مورفولوژیک مانند ارتفاع ساقه، تعداد برگ، تعداد ساقچه، تعداد گره ، وزن تر و خشک اندام هوایی اثر مثبت نداشت. به­کارگیری غلظت­های مورد استفاده در این پروژه عصاره جلبک در تولید نعناع فلفلی به­دلیل کاهش میزان رشد مناسب تشخیص داده نشد و می­توان از غلظت­های20 درصد به بالا به­عنوان علف­کش استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها