بررسی عملکرد و صفات کیفی برخی ارقام یونجه در تاریخ های برداشت مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا، ورامین ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا، ورامین ایران.

چکیده

ارقـام یونجـه نسـبت بـه شرایط اقلیمـی و محیطـی پاسـخ­هـای متفـاوتی مـی­دهنـد. ارقامی که در طول چین­ها و سال­های مختلـف بتواننـد بـا منطقـه تحـت کشـت سـازگاری یابند، عملکـرد کمی و کیفی بـالا­تری دارند، مناسـب کاشتهستند. جهت بررسی تأثیر نوع رقم بر خصوصیات مختلف ارقام یونجه، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منـابع طبیعـی ورامین اجـرا گردید. در این تحقیق تعداد پنج رقم یونجه خارجی به نام­های تیمبیل (Timbale)، فاستا (Fasta)، ملیسا (Melissa)، ملدور (Meldor)، سوورانا (Sovrana) وارداتی از کشور فرانسه و رقم یونجه همدانی مجموعا شش رقم در تاریخ متداول کشت بهاره، در دهه اول اردیبهشت ماهکشت شد. ویژگی­های کیفی و عملکردی ارقام مورد مطالعه در سه چین (چین اول: برداشت در مرحله 10 درصد گلدهی، چین دوم: برداشت در مرحله 50 درصد گلدهی و چین سوم: برداشت در مرحله 100 درصد گلدهی) مورد بررسی قرار­گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل نوع رقم و مراحل برداشت بر عملکرد علوفه تر و پروتئین در سطح یک درصد و بر عملکرد علوفه خشک در سطح پنج درصد معنی­دار بود. بیش­ترین عملکرد علوفه تر و خشک در کل تیمار­ها مربوط به رقم همدانی در چین اول (به­ترتیب 69/26 و 45/5 تن در هکتار) بود. با افزایش مراحل برداشت میزان عملکرد علوفه کاهش یافت. بیش­ترین میزان عملکرد پروتئین مربوط به رقم همدانی در چین اول (3/776 کیلو­گرم در هکتار) و کمترین میزان عملکرد پروتئین نیز به رقم ملیسا در چین سوم (9/244 کیلو­گرم در هکتار) اختصاص داشت. در بین ویژگی­های فیزیکی مورد مطالعه نیز بیش­ترین (48/3) و کمترین (93/1) شاخص سطح برگ به­ترتیب در رقم همدانی و ملیسا مشاهده شد. بیش­ترین نسبت برگ به ساقه نیز مربوط به رقم همدانی (49/1) بود. بین سایر ارقام تفاوت معنی­داری از لحاظ میزان نسبت برگ به ساقه یونجه مشاهده نشد. بر­اساس نتایج این آزمایش، رقم همدانی و چـین اول وضعیت مناسب­تری برای تولید یونجه با کیفیت و عملکرد بالا داشتند.

کلیدواژه‌ها