بررسی اثرات نانو کلوئید نقره و هیومیک اسید برصفات زراعی چغندر علوفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد واحد ورامین

چکیده

به منظور بررسی اثر نانو کلوئید نقره و هیومیک اسید بر عملکرد صفات زراعی چغندر علوفه‌ای آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1398 انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل محلول‌پاشی نانو نقره در سه سطح بدون تیمار (شاهد)، 100 و 200 میلی‌لیتر در 300 لیتر آب به عنوان عامل اول و هیومیک اسید در سه سطح عدم کاربرد (شاهد)، 25 و 50 لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری به عنوان عامل دوم بود. بالاترین عملکرد تر و خشک چغندر علوفه‌ای به ترتیب به میزان 2/77 و 6/14 تن در هکتار در تیمار محلولپاشی ml 200 نانو کلوئید نقره و مصرف lit/ha 50 هیومیک اسید به دست آمد که البته از نظر آماری اختلاف معنی داری با کاربرد ml 100 نانو کلوئید و 25 لیتر هیومیک نداشت. بیشترین شاخص سطح برگ نیز در تیمار ml 200 نانو کلوئید نقره و کاربرد lit/ha 25 هیومیک اسید مشاهده شد. کاربرد نانوکلوئید نقره موجب افزایش پروتئین ، قابلیت هضم ماده خشک گردید. از طرفی بیشترین درصد قند در تیمار عدم مصرف هیومیک اسید ثبت گردید اما میزان درصد پروتئین ، قابلیت هضم با مصرف هیومیک اسید نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی‌دار نشان دادند. بر اساس نتایج حاصله از آزمایش، به نظر می‌رسد کاربرد هیومیک اسید به میزان 25 لیتر در هکتار و محلول‌پاشی ml 100 نانوکلوئید نقره در افزایش عملکرد کمی و کیفی چغند علوفه‌ای مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها