دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 32، بهار 1397، صفحه 1-69 
4. بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیکی در 15 رقم گندم نان زمستانه و بینابین

صفحه 35-53

سعید صدر جهانی؛ محسن اسماعیل زاده مقدّم؛ نبی الله نعمتی؛ مهرداد بلوریان؛ علیرضا نورزاد؛ مریم خسروانی فراهانی