دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 34، آبان 1397، صفحه 145-217 
تاثیر کود‌های آلی و شیمیایی بر عملکردکمی وکیفی روغن در گیاه دارویی – روغنی کاملینا

صفحه 193-201

فیروزه خلعت بری مکرم؛ حمیدرضا چقازردی؛ دانیال کهریزی؛ حسین رستمی احمدوندی