دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 37، بهار 1398 
1. ارزیابی جوانه‌‌زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه کهورکProsopisfarcta (Banks & Sol.)تحت تنش شوری.

صفحه 1-11

اعظم جمشیدی زاده؛ معصومه فرزانه؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ فاطمه ناصرنخعی


2. بررسی عملکرد و صفات کیفی برخی ارقام یونجه در تاریخ های برداشت مختلف

صفحه 13-22

فیض الله خلج؛ محمد نصری؛ فرشاد قوشچی؛ حمید رضا توحیدی مقدم؛ پوررنگ کسرایی