دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 16، خرداد 1393، صفحه 1-72 
بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا

صفحه 43-50

عباس زرکوب‌تهرانی؛ محمد نصری؛ حمید‌رضا مبصر؛ امید قاسمی؛ اسماعیل یساری