دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1395، صفحه 83-172 
6. شناسایی موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کشاورزان استان قزوین

صفحه 147-155

فاطمه معین‌زاده؛ فرهاد لشگرآرا؛ مریم امیدی نجف‌آبادی