دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 24، شهریور 1395، صفحه 83-172 
شناسایی موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کشاورزان استان قزوین

صفحه 147-155

فاطمه معین‌زاده؛ فرهاد لشگرآرا؛ مریم امیدی نجف‌آبادی