دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 31، تابستان 1396، صفحه 243-308 
5. اثر ریز‌مغذی آهن بر صفات زراعی در اکوتیپ‌های مختلف شنبلیله

صفحه 289-301

معصومه محمدیان فر؛ قاسم محمدی نژاد؛ سید محمد علی وکیلی شهربابکی