دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار 1396، صفحه 1-78 
2. اثر تراکم و آرایش کاشت در کشت مخلوط ردیفی ذرت و لوبیا چشم بلبلی

صفحه 13-22

احمد‌رضا اصفهانی؛ حسین امیر شکاری؛ بهنام زند؛ محمد حسین فتوکیان