دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 30، آذر 1396، صفحه 155-242 
تاثیر آلودگی سرب و کادمیوم بر جوانه‌زنی بذر سورگوم(Sorghum bicolor L.)

صفحه 217-229

سید ابوالقاسم موسوی؛ میثم اویسی؛ علیرضا ایرانبخش